Elektrifierad transport i samhället

När samhällets transporter blir allt mer elektrifierade behövs tillräckligt med laddinfrastruktur och billig el. Elektrifiering krävs för att industrier, företag och privatpersoner med flera ska kunna ersätta de fossila bränslen som idag driver många transporter med fossilfri och förnybar energi. Det är transporterna som står för en tredjedel av den totala energianvändningen i världen, därför är just transportsektorn central vad gäller att skapa mer hållbara energisystem.

Genom att installera fler laddboxar går det att skapa smarta laddlösningar för alla behov. Laddboxar från Easee passar alla elnät och laddbara bilar, och ger säker och funktionell laddning för elektrifierad transport. Laddboxar kan också installeras i kommersiella fastigheter, samfälligheter och bostadsrätter.

Stor samhällsomvandling

En storskalig elektrifiering innebär en rejäl strukturell samhällsomvandling, med en fördubbling av elsystemets produktion och elanvändning. Alla delar av elektrifieringen måste därför ske på ett hållbart sätt. Samhällets sektorer förändras i grunden, vilket ställer högre krav på befintlig och ny elproduktion. Nya innovativa lösningar behöver införas, och olika samhällsintressen måste samexistera.

Det har identifierats åtta fokusområden som är extra viktiga att arbeta på för att möta de utmaningar som kan uppstå. På så sätt skapas de bästa förutsättningarna för att elektrifiera transporter och andra delar av samhället. Marknaden behöver långsiktiga spelregler och incitament bör göras för hållbara val.

Resa miljövänligt